Category: Classic Rock

Groene Zwanen - Kinderkoor ;Zingende Jeugd;* - Zing En Speel Ze Maar Mee! (Vinyl) download full album zip cd mp3 vinyl flac

by Shaktinos

Kinderkoor "Zingende Jeugd" - Zing En Speel Ze Maar Mee! Download. Kinderkoor Zingende Jeugd Netherlands Philips Groene Zwanen: 4: Ik Zei D'r Van Jaap: 5: Jan Huigen In de Ton: 6: Related to Kinderkoor "Zingende Jeugd" - Zing En Speel Ze Maar Mee! Meneer En Mevrouw De Bok - Feest Met Meneer En Mevrouw De Bok. Pop. The song is the second single from a forthcoming album by Lange Frans titled Solo [5] as a follow up single Ik Zei Dr Van Jaap - Kinderkoor Zingende Jeugd* - Zing En Speel Ze Maar Mee! "Ben Mezelf". The song peaked at 5 on the official Dutch Top 40, and reached 1 position in the Dutch Single Top From Wikipedia, the free encyclopedia. Artikelen van Kinderkoor Zing Maar koop je eenvoudig online bij liehageludedownfumetheamegilern.coinfo Snel in huis Gratis verzonden. Liedjes Over Letters En Lezen is een cd van Kinderkoor Zing Maar Meer. Vanaf. 4 Toon tweedehands. Kind & Jeugd (8) Pop (8) Drager/5(K).

Tegen de avond kwamen de andere terug en toen de zon was ondergegaan werden ze weer mensen. Heb je de moed om mee te gaan? Mijn arm is sterk genoeg om je door 't bos te dragen, zouden onze vleugels samen niet sterk genoeg zijn om met jou over de zee te vliegen?

De hele nacht vlochten ze aan een net van buigzame wilgenbast en taai riet, en het werd groot en sterk; daar ging Elisa op liggen.

En toen de zon was opgekomen en de broers weer in zwanen waren veranderd, pakten ze met hun snavel het net beet en vlogen ze met hun slapend zusje de wolken in. De zonnestralen schenen haar vlak in het gezicht en daarom vloog een der zwanen boven haar hoofd, opdat zijn brede vleugels schaduw konden geven.

Ze waren al een eind op weg toen Elisa ontwaakte; zij dacht dat ze nog droomde, zo wonderlijk leek het haar hoog in de lucht over de zee te worden gedragen. Naast haar lag een tak met heerlijke, rijpe bessen en een bos lekkere wortelen, die de jongste broer had verzameld en voor haar neergelegd, en zij glimlachte dankbaar naar hem, want ze merkte dat hij het was die boven haar vloog en met zijn vleugels schaduw gaf. Ze waren nu zo hoog dat het eerste schip, dat ze onder zich zagen, een witte meeuw leek die op het water lag.

Achter hen was een grote wolk, een hele berg, en op die wolk zag Elisa haar eigen schaduw en Groene Zwanen - Kinderkoor ;Zingende Jeugd;* - Zing En Speel Ze Maar Mee! (Vinyl) van de elf zwanen: reusachtig groot vlogen zij daar; het was een schilderij, indrukwekkender dan zij ooit had gezien; maar naarmate de zon steeg en de wolk achterbleef, verdween dat zwevende schaduwbeeld.

De hele dag vlogen ze suizend als een pijl door de lucht, maar toch moest het langzamer gaan dan anders, want nu hadden ze hun zusje te dragen. Er kwam een zwaar onweer opzetten, de avond begon te vallen; angstig merkte Elisa hoe de zon daalde en nog steeds kregen zij niet de eenzame klip in de zee in het oog.

Het leek haar of de zwanen krachtiger met hun vleugels sloegen. Nu raakte de zon de rand van de zee. Elisa's hartje beefde; toen schoten de zwanen zo snel naar Groene Zwanen - Kinderkoor ;Zingende Jeugd;* - Zing En Speel Ze Maar Mee!

(Vinyl) dat zij dacht te vallen; maar nu zweefden zij weer. De zon was al tot de helft in het water toen ze de kleine klip onder zich in het oog kreeg, die eruitzag alsof zij niet groter was dan een zeehond die zijn kop uit het water opsteekt.

De zon zonk snel, nu was zij niet veel meer dan een ster; toen raakte haar voetje vaste grond en de zon doofde uit als een laatste vonk brandend papier. En ze zag arm in arm de broers om zich heen staan; maar meer plaats dan net precies voor hen en voor haar, was er zeker niet. Maar zusje en broers hielden elkaar bij de hand en zongen een gezang, waaruit ze troost en moed putten.

Bij het aanbreken van de dag was de lucht helder en stil; zodra de zon steeg vlogen de zwanen met Elisa van het eiland weg.

Er stond een hoge zee; het leek toen ze hoog in de lucht waren of de witte schuimkoppen als miljoenen zwanen op de zwartgroene zee zwommen. Toen de zon hoger kwam zag Elisa voor zich uit, half zwevend in de lucht, een bergland met blinkend-witte ijsmassa's op de hoogvlakten en daarboven, in het midden verhief zich een slot, zeker wel mijlenlang, met de ene trotse zuilengalerij boven de andere; aan de voet wuifden palmbossen en sierbloemen, zo groot als molenstenen.

Zij vroeg of dat het land was waar ze heengingen maar de zwanen schudden hun hoofd: wat ze nu zag was niets dan Fata Morgana's altijd wisselend luchtkasteel; daarheen durfden ze niemand te brengen. Elisa staarde ernaar; plotseling stortten bergen, bossen en slot ineen en stonden daar twintig trotse kerken, alle aan elkaar gelijk, met hoge torens en spitse vensters. Ze meende het orgel te horen spelen, maar het was de zee. Nu was ze vlak bij de kerken, toen werden ze ineens tot een hele vloot die onder haar voer; ze keek naar beneden en nu was het niets dan zeedamp die over het water joeg.

Daar verhieven zich prachtige, blauwe bergen met cederbossen, steden en kastelen. Lang voor de zon onderging zat zij op de hoogvlakte voor een grote grot, die begroeid was met fijne, groene slingerplanten als geborduurde wandkleden. Zij bad innig tot God om hulp en zelfs in haar slaap bleef ze door bidden. Het leek haar alsof ze hoog in de lucht vloog naar Fata Morgana's luchtkasteel, en een fee trad haar tegemoet, mooi en stralend, en toch leek ze weer erg op de oude vrouw die haar bessen had gegeven in het bos en haar had verteld van de zwanen met de gouden kroontjes.

Wel is de zee zachter dan je fijne handjes en toch kan zij de hardste stenen vervormen, maar zij voelt de pijn niet die jouw vingertjes zouden voelen; ze heeft geen hart, lijdt geen angst en wordt door niets gekweld, zoals jij!

Zie je die brandnetel die ik in mijn hand houd? Van dat soort groeien er vele rondom de grot, Groene Zwanen - Kinderkoor ;Zingende Jeugd;* - Zing En Speel Ze Maar Mee!

(Vinyl), waar je slaapt; alleen maar deze hier, en diegene, die op de graven der kerkhoven opschieten, zijn bruikbaar, denk daar goed om; die moet je plukken, al zullen ze je huid ook vol blaren branden; stamp de netels met je voetjes stuk, dan krijg je vlas; en van dat vlas moet je elf hemden weven, met lange mouwen, werp die over de elf witte zwanen, dan is 't uit met de betovering.

Maar denk er goed om, dat je van 't ogenblik af, dat je met dit werk begint, totdat 't volbracht is, al zouden er ook jaren tussen liggen, niet spreken mag; het eerste woord, dat je zegt, zou het hart van je broers treffen; hun leven hangt van jouw zwijgen af. Denk daar wel om! Het was klaar dag en dicht bij de plaats, waar ze geslapen had, lag een brandnetel, net zo een als ze in de droom gezien had.

Met haar fijne handjes greep ze in de lelijke netels die brandden als vuur; grote blaren kwamen op haar handen en armen; maar dat had ze er graag voor over als zij op deze wijze haar lieve broers kon bevrijden. Elke netel trad zij met haar blote voeten en ze spon het groene vlas. Toen de zon was ondergegaan kwamen de broers. Zij schrokken erg toen ze haar zo zwijgend aantroffen; ze dachten dat het een nieuwe betovering was van hun boze stiefmoeder; maar toen ze haar handen zagen begrepen ze wat ze ter wille van hen deed.

En de jongste broer huilde en waar zijn tranen vielen, daar voelde zij geen pijn, daar verdwenen de brandende blaren. Daar klonk een jachthoorn in de bergen. Zij werd angstig; het geluid kwam nader en zij hoorde honden blaffen; verschrikt trok zij zich in de grot terug. Ze bond de netels die zij had verzameld en gehekeld in een bos en ging daarop zitten.

Op hetzelfde ogenblik kwam een grote hond uit het struikgewas springen en onmiddellijk daarop weer een en weer een; ze blaften hard, liepen weg en kwamen terug. Het duurde niet lang of alle jagers stonden voor de grot en de mooiste onder hen was de koning van het land; hij trad op Elisa toe, nooit had hij zo'n mooi meisje gezien.

Elisa schudde haar hoofd, zij durfde niet te spreken, het ging om het leven en de vrijheid van haar broers. Zij verborg haar handen onder haar schort, dat de de koning niet zag wat zij moest lijden. Ben je zo goed als je mooi bent, dan zal ik je kleden in zijde en fluweel, je een gouden kroon op 't hoofd zetten en zal je wonen op mijn kostbaarste slot! Eenmaal zul je mij daar dankbaar voor zijn! Toen de zon onderging lag de prachtige koningsstad met kerken en koepels voor hen, en de koning leidde haar het slot binnen waar grote fonteinen klaterden in hoge, marmeren zalen, waar Groene Zwanen - Kinderkoor ;Zingende Jeugd;* - Zing En Speel Ze Maar Mee!

(Vinyl) muren en zolderingen rijk beschilderd waren. Maar daar had ze geen oog voor, ze huilde en treurde; willoos liet ze toe dat vrouwen haar koningskleren aantrokken, haar parelen in het haar vlochten en haar fijne handschoenen over de verbrande vingers trokken. Toen ze daar stond in al die pracht was ze zo verblindend mooi, dat het hof nog dieper voor haar boog. De koning verkoos haar tot zijn bruid, hoewel de aartsbisschop met het hoofd schudde en fluisterde dat dit mooie bosmeisje zeker een heks was.

Zij verblindde hun ogen en betoverde het hart van de koning. Maar de koning luisterde niet. Hij liet de muziek spelen, de kostelijkste gerechten opdragen. De mooiste meisjes dansten om haar heen en door geurende tuinen ging het naar prachtige zalen; maar er kwam geen glimlach om haar mond of in haar ogen. Daar stond een eindeloos verdriet. Nu ontsloot de koning een kamertje waar zij zou slapen; het was behangen met kostbare groene tapijten en leek veel op de grot waar zij had gewoond.

Op de grond lag de bundel vlas die zij van de netels gesponnen had en van de zoldering hing het hemd dat reeds geweven was; dit alles had een van de jagers meegenomen als een merkwaardigheid. Het lieve, stomme meisje uit het bos werd nu koningin van het land. Toen fluisterde de aartsbisschop boze woorden in het oor van de koning, maar ze drongen niet tot zijn hart door. De bruiloft ging door, de aartsbisschop zelf moest haar de kroon op 't hoofd zetten. En met boze opzet drukte hij de nauwe ring diep over haar voorhoofd, zodat het pijn deed; maar er lag een nog zwaardere ring om haar hart, de zorg over haar broers; de lichamelijke pijn voelde zij niet.

Elke dag hield zij meer van hem; kon zij hem maar in vertrouwen nemen, hem haar lijden vertellen; maar geen woord mocht ze spreken en stil moest zij haar werk afmaken. Daarom sloop zij 's nachts van zijn zijde weg, ging het kleine verborgen kamertje binnen dat was ingericht als de grot en weefde het ene hemd na het andere.

Maar toen zij met het zevende begon had zij geen vlas meer. Op het kerkhof, wist zij, groeiden de netels die ze voor haar werk nodig had maar ze moest ze zelf plukken; hoe kon zij er komen? O, wat is de pijn in mijn vingers gering bij de kwelling in mijn hart! Ik moet 't erop wagen! God zal mij niet in de steek laten! Angstig, alsof het een boze daad was, sloop ze in het heldere maanlicht naar beneden de tuin in. Ze liep door de lange lanen en de lege straten naar het kerkhof.

Daar zag ze op een van de grootste grafstenen een groep afschuwelijke heksen in een kring zitten. Zij deden hun vodden uit alsof zij in het bad wilden en toen groeven ze met hun lange, magere vingers in Groene Zwanen - Kinderkoor ;Zingende Jeugd;* - Zing En Speel Ze Maar Mee!

(Vinyl) verse graven. Ze haalden de lijken eruit en aten het vlees op. Elisa moest vlak langs hen heen; zij richtten hun boze ogen op haar, maar Elisa zei haar gebed, verzamelde de brandende netels en droeg ze naar het slot. Hij was nog op toen de anderen al sliepen; nu had hij toch gelijk gekregen. Met de koningin was het niet in de haak: zij was een heks en had de koning en het hele volk betoverd. In de biechtstoel vertelde hij aan de koning wat hij had gezien en waar hij bang voor was.

Toen die harde woorden over zijn lippen kwamen schudden de gesneden heiligenbeelden hun hoofd, alsof ze wilden zeggen: niet waar, Elisa is onschuldig! Maar de aartsbisschop legde het anders uit en vond dat het tegen haar pleitte dat de beelden hun hoofd over haar schudden. Toen rolden twee grote tranen over de wangen van de koning, hij ging naar huis met twijfel in zijn hart; en hij deed alsof hij 's nachts sliep, maar hij vond geen rust. Hij merkte dat Elisa opstond en dat herhaalde zij iedere nacht, iedere keer ging hij haar zachtjes achterna en zag haar in haar verborgen kamertje verdwijnen.

Elke dag werd zijn gelaat somberder: Elisa zag het wel, maar ze begreep de oorzaak niet en het maakte haar bang; en wat treurde zij om haar broers! Op het koninklijk fluweel en purper vloeiden haar zilte tranen. Die lagen daar als schitterende diamanten, en allen die deze pracht zagen, wensten koningin te zijn. Intussen was zij spoedig met haar arbeid gereed.

Ze dacht met angst aan de eenzame wandeling en aan de verschrikkelijke heksen; maar haar wil was zo sterk als haar vertrouwen op God.

Elisa ging op weg en de koning en de aartsbisschop volgden haar. Uit de statige koningszalen werd zij gevoerd in een donkere, vochtige grot, waar de wind door het getraliede venster gierde; in plaats van fluweel en zijde gaf men haar de bos netels die zij verzameld had, daar kon ze haar hoofd op leggen; de harde, brandende hemden die ze had geweven, moesten haar dek en haar bed zijn, maar men kon haar niets geven dat haar liever was, zij vatte haar werk weer op en bad tot haar God.

Buiten zongen de straatjongens spotversjes op haar; geen sterveling troostte haar. Tegen de avond suisde langs het tralievenster een zwanenvleugel: het was de jongste broer, hij had zijn zuster gevonden; en zij snikte luid van blijdschap, hoewel ze wist dat de komende nacht waarschijnlijk de laatste zou zijn die ze beleefde. Maar nu was het werk dan ook bijna klaar en haar broers waren daar. De aartsbisschop kwam om het laatste uur bij haar te zijn, dat had hij de koning beloofd.

Maar zij schudde het hoofd, smeekte met blik en gebaren dat hij toch heen zou gaan; zij moest immers in deze nacht haar werk afmaken, anders zou alles voor niets geweest zijn, alles, smart, tranen en de slapeloze nachten. De aartsbisschop ging weg met boze woorden, maar de arme Elisa wist dat ze onschuldig was en bleef aan haar werk.

Muisjes liepen over de grond, sleepten netels voor haar voeten om toch maar een beetje mee te helpen, en de merel ging in het tralievenster zitten en zong de hele nacht zo vrolijk als hij kon, opdat zij de moed niet zou verliezen.

Het begon te schemeren - pas over een uur zou de zon opkomen - toen stonden daar de elf broers aan de poort van het slot en verlangden voor de koning geleid te worden, maar dat kon niet werd er geantwoord, het was nog nacht, de koning sliep en mocht niet worden gewekt. Zij smeekten en dreigden, de wacht kwam, ja zelfs de koning trad naar buiten en vroeg wat dat betekende; op hetzelfde ogenblik ging de zon op: er stonden geen broers meer, maar over het slot vlogen elf witte zwanen.

Het hele volk stroomde naar buiten de stadspoorten uit, ze wilden zien hoe de heks werd verbrand. Een armzalig paard trok de kar waarop ze zat; men had haar een kiel aangetrokken van grof zakkengoed. Haar prachtige, lange haar hing los om haar schoon hoofd, haar wangen waren doodsbleek, haar lippen bewogen zich zacht, terwijl haar vingers het groene vlas vlochten: zelfs op haar weg naar de brandstapel liet ze het eenmaal begonnen werk niet los; de tien hemden lagen aan haar voeten, aan het elfde werkte ze nog terwijl het volk haar hoonde.

Toen ging het volk verschrikt opzij. Zij is vast onschuldig! Nu greep de beul haar bij de hand, zij wierp inderhaast de elf hemden over de zwanen en daar stonden elf schone prinsen; maar de jongste had een zwanenvleugel in plaats van een arm, want er ontbrak een mouw aan zijn hemd, dat had zij niet klaar gekregen. En terwijl hij vertelde verbreidde zich een geur als van miljoenen rozen, want elk stuk brandhout in de brandstapel had wortel geschoten en takken gekregen; daar stond opeens een machtige, hoge geurende haag met rode rozen; bovenaan zat een bloem, wit en stralend als een ster; die plukte de koning en legde haar op Elisa's borst: toen ontwaakte zij met vrede en geluk in haar hart.

Alle kerkklokken begonnen uit zichzelf te luiden en de vogels kwamen in grote troepen aanvliegen; en er ging een bruiloftsstoet naar het slot terug, als nog geen koning ooit had gezien. De wilde zwanen Samenvatting. Een meisje kan de betovering van haar in zwanen veranderde broers verbreken door te zwijgen tot ze een hemd voor elk van hen heeft gebreid.

In de tussentijd wordt ze door haar boze schoonmoeder beschuldigd van het opeten van haar kinderen. Lees het verhaal.

Dit sprookje is een versie van het Grimm sprookje De zes zwanen. Herkomst: Denemarken Verteltijd: ca. Het meisje met de zwavelstokjes Een sprookje van Andersen over een arm meisje tijdens Oudejaarsavond Winterverhaal Denemarken Vanaf 8 jaar Verteltijd: ca. Informatie bij de Stichting Uitgeester Senioren, tel. Delen op: Twitter Facebook. Gemeentehuis Uitgeest foto: Marianne Jonker.

Volg ons. Uitgelicht OSUradio. Enorm Siro. Jachthaven Uitgeest. Size Up. Beauty for All.

Apr 04,  · Op liehageludedownfumetheamegilern.coinfo vindt u de leukste kinderliedjes uit uw eigen jeugd. Vintage kinderliedjes zijn leuk om herinneringen op. Groen wil dat kinderen en jongeren actief kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze altijd en overal zichzelf kunnen zijn. We creëren ruimte voor hen, investeren in het jeugdwerk en zorgen dat hun stem gehoord wordt in het beleid. Kinderen en jongeren die er nood aan hebben, moeten snel goede professionele begeleiding krijgen. In dat blauwgrijze geschommel drijven de zwijgzame, raadselachtige zwanen. Maar hun vorm is doelloos. De titel van dit schilderij komt van een gedicht van Baudelaire. Maar, is gezegd, met die veile muze zou de schilder de kunst zelf bedoelen en de onbetrouwbare bedrieglijkheid van haar schoonheid.

De Zingende Zwanen zingen voor hun plezier en over het algemeen Nederlandstalig, oude en nieuwe liedjes, smartlappen en Amsterdamse liedjes, net zo het uitkomt. Het koor repeteert wekelijks op vrijdag van - in Dorpshuis de Zwaan. Wilt u mee komen zingen, dan mag u altijd een aantal keer mee komen doen om te kijken of dit iets voor u is.

Groene zwanen, witte zwanen Wie wil er mee naar Engeland varen Engeland is gesloten De sleutel is gebroken En is er dan geen smid in het land Die onze sleutel maken kan Laat door gaan Laat door gaan Wie achter is, moet voor gaan. Extra informatie. Meer leuke kinderliedjes Meer leuke kinderliedjes met een G Meer leuke dierenliedjes. Bronvermelding. Nov 18,  · Groene zwanen, witte zwanen Wie wil er mee naar Engeland varen Engeland is gesloten De sleutel is gebroken En is er dan geen smid in het land Die onze sleutel maken kan Laat door gaan Laat door gaan Wie achter is, moet voor gaan. Bronvermelding. Tekst en .

Groene zwanen, witte zwanen Wie wil er mee naar Engeland varen Engeland is gesloten De sleutel is gebroken En is er dan geen smid in het land Die onze sleutel maken kan Laat door gaan Laat door gaan Wie achter is, moet voor gaan. Extra informatie. Meer leuke kinderliedjes Meer leuke kinderliedjes met een G Meer leuke dierenliedjes. Bronvermelding.

Apr 27,  · Maar we hebben een koninkrijk wat onwankelbaar is; dus, Heere, kom en zing. Het Christendom is een zingent geloof, we kunnen niet anders. De Oprichter ervan zong. Van Zijn Vader leerde Hij zingen. Ze hebben zeker samen gezongen van alle eeuwigheid. De Bijbel zegt dat, “luide en blijde klanken” (1 Kronieken ) het doel zijn van een lied. Nov 13,  · liehageludedownfumetheamegilern.coinfo gebruikt cookies om het websitegebruik geanonimiseerd te analyseren en noodzakelijke functionaliteiten zoals inloggen mogelijk te liehageludedownfumetheamegilern.coinfo gebruikt geen cookies voor advertenties en deelt geen informatie met adverteerders of social media platformen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Jeugd is een belangrijke doelgroep voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De band met de natuur, die essentieel is voor het draagvlak voor natuur, wordt grotendeels in de jeugd opgebouwd. Maar het ministerie van LNV heeft ook steeds meer aandacht voor de gezondheidsfunctie van natuur voor kinderen en jongeren. Ze.


Sitemap

Ou Sont Passés Les Rebelles - Salut Les Anges - 365 Révolutions (Vinyl, LP), Goodnight Baby, Do Or Die - Joey Fatts - Chipper Jones EP Vol. 3 (File, MP3), Good Time Charlie - Bobby Bland - Good Time Charlie / Good Time Charlie (Working His Groove Bag) (Vi, Let The Sun Shine! - Noise Gate (3) - Illusion Of Victory (CD), Hold Me - Various - All Tomorrows Parties (Cassette), Borderline (Club Mix) - Various - Clubmix 2006 (CD), Your Funeral And My Trial - Sonny Boy Williamson (2) - The Best Of Sonny Boy Williamson (CD), Hithot - Ye:Solàr - Ye:Solàr (CD, Album), Grey Lynn Candy - Dragon (5) - Scented Gardens For The Blind (Vinyl, LP, Album), Georgia On My Mind - The Double Six Of Paris* - Sing Ray Charles (CD, Album), II Entracte No. 3. Andantino - Schubert* / Daniel Barenboim, Berliner Philharmoniker - Symphonies No, Japoniiia! - DJ Wituś - Gorące Wakacje (Cassette, Album), California Christmas - Various - Romantica (CD), Rump (RIOT Remix)

8 Commments

  1. 8 aug. - De wilde zwanen. Een meisje kan de betovering van haar in zwanen veranderde broers verbreken door te zwijgen tot ze een hemd voor elk van hen heeft gebreid. In de tussentijd wordt ze door haar boze schoonmoeder beschuldigd van het opeten van haar kinderen. Hans Christian Andersen. Andersen. Een cultuursprookje uit Denemarken voor kinderen vanaf 9 jaar.
  2. Sprookje: De zes zwanen - Grimm. Een koning jaagde eens in een heel groot bos en zette een hert met zoveel drift na, dat geen van de jagers hem bij kon houden. Toen de avond viel, hield hij zijn paard in, keek om zich heen en zag dat hij verdwaald was. Hij zocht een uitweg, maar kon er geen vinden. Opeens kwam er een oude vrouw aan met een wiebelhoofd, die op hem afkwam, maar dat.
  3. liehageludedownfumetheamegilern.coinfo: Speel gratis online De wilde zwanen Gratis meer dan games Voor school en thuis.
  4. The song is the second single from a forthcoming album by Lange Frans titled Solo [5] as a follow up single Ik Zei Dr Van Jaap - Kinderkoor Zingende Jeugd* - Zing En Speel Ze Maar Mee! "Ben Mezelf". The song peaked at 5 on the official Dutch Top 40, and reached 1 position in the Dutch Single Top From Wikipedia, the free encyclopedia.
  5. Kinderkoor Zingende Jeugd A: Zing Ze Maar Mee No.2 - Deel I B: Zing Ze Maar Mee No.2 - Deel II: Philips Netherlands: PF: Aug 7" 0: Kinderkoor Zingende Jeugd A: Zing En Speel Ze Maar Mee! No.1 - Deel I B: Zing En Speel Ze Maar Mee! No.1 - Deel II: Philips Netherlands: PF: Sep 7" 0: Kinderkoor Zingende Jeugd A: Zing.
  6. Artikelen van Kinderkoor Zing Maar koop je eenvoudig online bij liehageludedownfumetheamegilern.coinfo Snel in huis Gratis verzonden. Liedjes Over Letters En Lezen is een cd van Kinderkoor Zing Maar Meer. Vanaf. 4 Toon tweedehands. Kind & Jeugd (8) Pop (8) Drager/5(K).
  7. Apr 27,  · Kinderen voor Kinderen 14 - Groen Gezongen door Emmeline en Tanja Vara Tekst: Ik loop gewoon op straat En iedereen blijf staan Wat zou er aan de hand staan? Ze staren me zo aan Maar .
  8. Groen wil dat kinderen en jongeren actief kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze altijd en overal zichzelf kunnen zijn. We creëren ruimte voor hen, investeren in het jeugdwerk en zorgen dat hun stem gehoord wordt in het beleid. Kinderen en jongeren die er nood aan hebben, moeten snel goede professionele begeleiding krijgen.